Vennesla frikirke

Vennesla frikirke

Hva er vi?

Frikirken i Norge ble dannet i 1877, og vår lokale menighet, Vennesla Frikirke, i 1916. De som dannet frikirken mente at det er de som bekjenner den kristne tro som skal styre i kirken. De dannet en synode (kirkesamfunn) med menigheter styrt av eldste (presbytere), og frikirkens kirkeordning kalles derfor presbyterialsynodal.

Frikirkens lære bygger på Guds ord (Bibelen) og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv.

Frikirken er del av Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Les mer om frikirken sentralt på www.frikirken.no.

Menigheten er involvert i misjonsarbeid rundt i verden, både gjennom Frikirkens felles misjonsarbeid og lokale initiativ.

Ledelse og organisering

Siden vi er en frikirke, velges ledere av medlemmene og menigheten organiseres ut fra frikirkens egne regler og retningslinjer.

Menighetens øverste myndighet er Menighetsmøtet/årsmøtet, der alle «medlemmer med stemmerett» kan uttale seg og avgi sin stemme.

Menigheten ledes av et eldsteråd (som er et litt kristelig navn på et styre) som er valgt av medlemmene på menighetsmøtet.

Menigheten har ansatt pastor(er) og daglig leder av menigheten, omsorgsarbeider, musikkarbeider og kontorarbeider.

Menighetens arbeid blant barn, unge og eldre drives i all hovedsak av frivillige. De ansatte er ansatt av menigheten for å tilrettelegge og utruste til dette arbeidet.

Medlemsskap

I Vennesla er det mange som har kjennskap til frikirken. De fleste kjenner noen som går der eller har familie som tilhører menigheten.

Alle generasjoner og forskjellige mennesker kan finne et åndelig hjem i vår menighet.

Alle som er døpt med en kristen dåp, kan opptas som medlemmer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Alle som døpes i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, anses som medlemmer i kirken. Menigheten plikter å legge til rette for at disse får opplæring i den kristne tro.

Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøte, kan oppnå dette etter fylte 15 år. De må bekjenne troen på den Herre Jesus Kristus, og det må ikke være noe i lære eller liv som strider mot den evangelisk-lutherske bekjennelse. Dette gir adgang til alle kirkens goder og del i det fulle ansvar for menighet og kirke. Menighetens ledelse samtaler med dem som ønsker stemmerett og avgjør om forutsetningene er til stede.

Medlemmene føres i det kirkelige manntall, forstanderen forretter brudevigsel, døper deres barn dersom foreldrene gir erklæring om å oppdra dem i den kristne tro, og forretter ved gravferd.

Mennesker  som  ikke  er  døpt,  men  som  ønsker  en  kirkerettslig  tilhørighet  til  Den  Evangelisk  Lutherske Frikirke, kan registreres som tilhørige og føres i det kirkelige manntall inntil fylte 18 år.

Du er selvsagt velkommen i vårt fellesskap selv om du ikke er medlem!

Bli medlem

Vi ønsker at de som har Vennesla frikirke som sitt åndelige hjem, også skal registrere seg som medlemmer hos oss.

Som «Medlem med stemmerrett» får du en stemme i det øverste bestemmende organ i menigheten, Menighetsmøtet og Årsmøtet.

Ta kontakt med kontoret for å vite mer om medlemskap hos oss og hvordan du kan melde deg inn i menigheten.

Powered by Cornerstone